Použití silybinu v lékařském prostředí: účinnost a návrhy

0

Silymarin

Použití silymarinu v klinickém prostředí má dlouhou historii; ve svém původním středomořském regionu, byl používán pro poškození jater od doby řecko-římské. Jak bylo uvedeno v úvodu (Silybin a zdraví jater: Od výzkumu po klinickou praxi, Vědou zdokumentované účinky silybinu), užívání „bylinné terapie“ se neustále zvyšuje po celém světě a některé z nejběžnějších přípravků z bylinných doplňků pocházejí z ostropestřce (Silybummarianum). Navzdory dlouhé historii jeho užívání a velkému počtu lidí, kteří konzumují tuto látku, nelze zjistit žádné přesvědčivé údaje o její klinické účinnosti. Ve skutečnosti bylo provedeno pouze několik dobře navržených klinických studií. Většina studií byla provedena s použitím silymarinu a zahrnutím pacientů s alkoholickou nebo virovou cirhózou.

Stickel a kol. identifikovali 10 hlavních kontrolovaných studií prováděných u pacientů s jaterním onemocněním s počtem pacientů v rozmezí od 20 do 200 a dávkami silymarinu v rozmezí od 210 do 450 mg / den po dobu 7 až 730 dní. Tyto klinické studie obecně trpěly stejnými nedostatky, které byly zjištěny v řadě dalších studií na rostlinných léčivých přípravcích, jako je malá velikost vzorku, nedostatek náležité randomizace a skrytí při alokaci nebo zaslepení, velmi rozdílná doba léčby, nedostatek informací o typu a dávce použití extraktu, charakterizaci produktu, špatně definovanou populaci pacientů a nedostatek etiologie, závažnost onemocnění a diskusi o potenciálních chybách.

Historie studií

Mohli bychom tvrdit, že historie studií o silybinu odráží částečně epidemiologickou historii onemocnění jater. Když byla jaterní cirhóza jedinou jednoznačně identifikovanou manifestací poškození jater a alkohol byl jediný známý patogenetický faktor, silymarin a další rostlinné výtažky představovaly nejčastěji užívané byliny. Znalosti o patogenetických vztazích mezi viry hepatitidy a poškozením jater vyvolaly zaměření vědců a průmyslu na antivirové léky. V reakci na objev metabolických onemocnění jater, stejně jako zvýšené znalosti o buněčných a subcelulárních mechanismech jak indukce, tak progrese poškození jater, vědci z akademické obce a průmyslu začali přehodnocovat přírodní produkty a hodnotit jejich terapeutickou účinnost pomocí vhodných metod.

Klinická zkušenost se silybinem je spojena především s jeho vlastnostmi jako detoxikačním činidlem. A jako s hepatoprotektivní látkou při různých akutních a chronických onemocněních jater.

Silybin jako detoxikační a hepatoprotektivní látka

Několik chemoterapeutických látek se metabolizuje játry a může mít hepatotoxicitu s výsledkem snížení dávky nebo stažení léčiva. Mezi chemoterapeutická činidla, která mohou způsobit hepatotoxicitu, patří dactinomycin, daunorubicin, docetaxel, gemcitabin, imatinib, 6-merkaptopurin, methotrexat a oxaliplatina. Pacienti s rakovinou, kteří užívají tyto léčebné postupy, se často léčí s ostropestřcem kvůli jeho pověsti ochránce jater. Lékařiho také předepisují pacientům s nádorovým onemocněním pro stejný účel. Důvodem použití ostropestřce je poskytnout podporu játrům, zatímco plní více funkcí, včetně reakce na zvýšené metabolické nároky způsobené růstem nádorů, pomáhá při metabolizaci produktů vzniklých při zabíjení nebo zmenšení nádoru chemoterapií a radiací a napomáhá při zpracování léků předepsaných pacientům s rakovinou.

Silybin je také považován za silný inhibitor lidské střevní β-glukuronidázy; což blokuje uvolňování a reabsorpci volných xenobiotik a jejich metabolitů z glukuronidových konjugátů. Protože játra jsou primárním orgánem, který čistí a detoxifuje krev, mnoho programů detoxikace zahrnuje součást jaterní podpory nebo to, co se často nazývá čištění jater. Z těchto důvodů je silybin běžně zahrnut v detoxifikačních režimech. Pouze jedna randomizovaná, dvojitě zaslepená studie ovšem zaznamenávala účinky ostropestřce u pacientů léčených rakovinou; 50 dětí s akutní lymfoblastickou leukémií a jaterní toxicitou stupně 2 nebo vyšší bylo randomizováno k příjmu doplňku ostropestřce (5,1 mg / kg / den) nebo placeba po dobu 28 dnů. Autoři uváděli významné snížení hladin AST (P <0,05) a trend k významnému snížení hladin ALT (P <0,07). Výrazně větší počet dětí ve skupině s doplňky zaznamenalo snížení hodnoty celkového bilirubinu o>50% ve 28. dni ve srovnání s placebem (P <0.0069).

Silybin při akutním poškození jater

Podávání silybinu během přibližně 48 hodin po otravě vyvolané houbou Amanitaphalloides (smrtelně jedovatá) se zdá být účinným opatřením k prevenci závažného poškození jater. Retrospektivní analýza 205 případů klinické otravy v letech 1971 až 1980 dokumentovala účinnost výtažku silybinu ve zvýšené míře přežití dospělých a dětí vystavených tomuto potenciálně smrtelnému aflatoxinu. V lednu 2007 utrpělo šest rodinných
příslušníků v Kalifornii otravu aflatoxiny z hub A. phalloides a bylo ošetřeno intravenózním extraktem z ostropestřce.  Úřad pro potraviny a léčiva USA vydal povolení k jeho použití po zjištění, že všichni pacienti byli vystaveni vysokému riziku úmrtí na jaterní selhání. Nakonec jeden ze šesti pacientů zemřel, zatímco ostatní byli po léčbě plně zotaveni. V kazuistikách se uvádí, že silybin může poskytovat ochranu před jaterní toxicitou způsobenou farmaceutickým léčivem fenytoinem.

Silybin a chronické onemocnění jater

Různé flavonoidové sloučeniny, které jsou zahrnuty do obecného pojmu „ostropestřec“, byly uznány jako „bezpečné a dobře snášené byliny“ s omezeným profilem nežádoucích účinků. Jak bylo dříve uvedeno, většina studií byla provedena s použitím silymarinu a zahrnovala pacienty s alkoholovou nebo virovou cirhózou.

Čtěte také:  Železné nebezpečí

Skupina Cochrane Collaboration vyhodnotila studie týkající se použití silymarinu / silybinu u pacientů s různými typy akutních a chronických onemocnění jater. Byly analyzovány různé položky s cílem definovat kvalitu pokusů; jako je počet účastníků, kritéria randomizace, zaslepení, způsoby následného sledování a statistické metody. Z 1831 referátů bylo publikováno 67 publikací pacientů s alkoholickými a nebo virovými onemocněními jater ošetřenými ostropestřcem; z nich pouze 26 bylo vybráno podle dohodnutých kritérií a bylo spojeno s 13 studiemi. Aktivní léčba sestávala ze silymarinu v 10 randomizovaných klinických studiích, silybin ve dvou randomizovaných klinických studiích a silybin + fosfatidylcholin v jedné randomizované klinické studii. V studiích Cochrane Collaboration se sice dospělo k závěru, že ostropestřec nemá významný vliv na průběh onemocnění u léčených pacientů, ale všechny příčiny úmrtí byly sníženy o 50% u pacientů s alkoholickým onemocněním jater bez protilátek proti virové hepatitidě.

Bylinné produkty

Seeff a kol. zkoumali spontánní použití rostlinných produktů v USA u pacientů postižených virovou chronickou infekcí (HCV); včetně nereagujících na předchozí léčbu interferonem a ribavirinem. U 1145 pacientů asi 50% užívalo bylinné produkty; z nich byl 70% silybin. I když nebyly pozorovány žádné změny v jaterních testech a nebo v sérových hladinách HCV-RNA, jednorozměrná analýza dokumentovala nižší výskyt příznaků a lepší kvalitu života. Bylo to u pacientů, kteří konzumovali silybin v porovnání s těmi, kteří ho neužívali.

U multivariační analýzy, přizpůsobené věku, pohlaví, vzdělání, užívání alkoholu, fyzické aktivitě, indexu tělesné hmotnosti a kouřen; silybin pozitivně ovlivnil více než jeden aspekt kvality života. Zkoumání celkového počtu pacientů, léčených silymarinem / silybinem v dobře provedených studiích a v pilotních studiích s vysokou kvalitou, identifikovalo přibližně 2000 pacientů s jaterní cirhózou nebo s chronickou hepatitidou s různou etiologií. S průměrným trváním léčby šest měsíců a dávkou silybinu v rozmezí od 160 do 360 mg / den.

Hlavní výsledky týkající se účinnosti silybinu u pacientů s onemocněním jater jsou shrnuty následovně:

V minulosti byla většina studií zaměřena na cirhózu jater; zejména alkoholickou cirhózu, a účinnost silybinu byla hodnocena z hlediska zlepšení abnormalit jaterních testů a / nebo úmrtnosti. Silybin β-cyklodextrin byl studován jako antidiabetikum u pacientů s alkoholickým onemocněním jater a souběžným diabetem nezávislým na inzulínu; u těchto pacientů léčivo (v dávce 135 mg / den) neovlivnilo výsledky jaterních testů nebo sekreci inzulínu, ale ve srovnání s placebem významně snížilo hladinu glukózy nalačno (P <0,03) a hladiny triglyceridů v séru (P <0,01). Zdá se, že tyto účinky souvisejí se snížením rezistence na inzulín (co je inzulínová rezistence se dočtete zde: Špatný metabolismus sacharidů jako příčina mnoha civilizačních onemocnění).

Nedávno se studie zaměřily na chronickou hepatitidu, zejména na onemocnění vyvolané HCV. Silybin v dávce v rozmezí od 240 mg / d do 942 mg (nejvyšší dávka užívaná u pacientů s poškozením jater) byla dobře tolerována bez nežádoucích účinků. A výrazně zlepšila poškození jater, vyjádřeno hladinami transamináz, oxidativním stresem (hladiny malondialdehydu v séru) a hladinami feritinu v séru a skladováním železa v celém těle. Dnes je pozornost výzkumníků zaměřena na možný antivirový účinek silybinu proti HCV infekci.

Protizánětlivý a antivirový účinek

Polyak et al testovali protizánětlivý a antivirový účinek různých extraktů silymarinu na polymorfonukleární buňky u pacientů s chronickou infekcí HCV; dokumentující protizánětlivý a antivirový účinek extraktu. Zejména silybinu, který prezentoval nejsilnější anti NF-kB a anti-HCV replikační efekt. Ferenci et al. a Biermet a kol. ukázali, že silybin je silným antivirovým činidlem u pacientů s chronickou hepatitidou C kteří nereagují na léčbu pegylovaným interferonem / ribavirinem. Tyto studie také ukázaly, že velmi vysoké dávky silybinu i.v. (od 5 do 20 mg / kg / den po dobu 14 dnů) nebyly toxické.

Nakonec, nealkoholické ztučnění jater (NAFLD) se může vyskytnout jako součást metabolického syndromu; nebo v souvislosti s HCV chronickou infekcí. Současná přítomnost NAFLD v této druhé skupině pacientů může negativně ovlivnit progresi fibrózy a reakci na antivirovou léčbu. Pacienti postižení primitivní NAFLD a / nebo chronickou hepatitidou související s HCV v kombinaci s NAFLD, kteří nereagovali na předchozí antivirovou léčbu, byli léčeni čtyřmi dávkami komplexu silybin-vitamin E-fosfolipidy. Což odpovídá přibližně 200 mg čistého silybinu / d po dobu tří nebo šesti měsíců. Léčba indukovala významné snížení plazmatických markerů chronického zánětu (C-reaktivní protein a cytokiny), metabolických parametrů (triglyceridy, cholesterol, rezistence na inzulín), jaterních testů (transamináz a gamma-glutamyltranspeptidázy) a nakonec hlavního ukazatele fibrózy jater TGF-ß, kyseliny hyaluronové a metaloproteinázy 2).

U modelu nealkoholického ztučnění jater u hlodavců zabraňuje stejný komplex silybin fosfolipidu mitochondriální dysfunkci a předběžné výsledky ve velké italské studii vs. placebo naznačují, že komplexní silybin-vitamín E-fosfolipidy významně zlepšily poškození jater u pacientů s NAFLD a markery fibrózy jater u pacientů s HCV chronickou hepatitidou.

Související články:

Zdroj: ncbi

Leave A Reply

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
.comment-form-email { display: none; }

Vyplňte Vaší emailovou adresu a dostanete od nás ebook zdarma!